Midden-Brabant
info@floronnoordbrabantbaronie.nl

Mijn berm bloeit, resultaat van twee jaar tellen

Mijn berm bloeit, resultaat van twee jaar tellen

Vanaf 1 mei 2017 tot 1 oktober 2018 namen 118 deelnemers in Nederland deel aan de campagne Mijn berm bloeit! een gezamenlijk project van De Vlinderstichting en FLORON.
1500 bermen werden geïnventariseerd!

Bloeien onze bermen nog?

In de afgelopen weken zijn de resultaten geanalyseerd en op een rijtje gezet.  Het is een mooie nulmeting voor toekomstige monitoring en geeft een goed beeld hoe het met de bloemrijkdom van onze bermen is gesteld. De kaart in de Verspreidingsatlas blijft in de lucht. Je kunt dus ook de komende jaren doorgaan met het (opnieuw) bezoeken en invoeren van bermen.

Resultaten van de campagne Mijn berm bloeit

Resultaten van de campagne Mijn berm bloeit

In de top-10 van meest aangetroffen bermplanten staan overwegend soorten van voedselrijke graslanden. Planten van schrale graslanden als Grasklokje, Stijve ogentroost en Mannetjesereprijs scoren met 1% nogal laag. Deze schraalhanzen onder de bermplanten staan duidelijk onder druk.

40% procent van de in kaart gebrachte bermen heeft een lage nectarindex (1 of 2) en 29% een goede nectar-index (4 of 5). Soortenarme bermvegetaties met weinig nectaraanbod overheersen dus in de set van getelde bermen.

Op basis van de in de bermtrajecten aangetroffen planten (en hun bedekking) hebben we ook een schatting gemaakt van de voedselrijkdom van elke berm. Soortenarme bermvegetaties (nectarindex 1) zijn significant voedselrijker dan bloemrijke bermen (nectarindex 5).

Goed bermbeheer belangrijk voor bloemrijkdom!

De bloemrijkdom van de berm hangt nauw samen met het beheer. Maaien en afvoeren leidt tot meer soorten (gemiddeld 28) en een hogere nectarindex (3,0) dan geklepelde bermen (gemiddeld 20 soorten) en een lagere nectarindex (index van 2,1). Dat klepelen slecht blijkt voor de bloemrijkdom is geen verrassing.

De aanwezigheid van Grote brandnetel in 40% van de 1500 getelde bermen vat de resultaten van het onderzoek goed samen: onze bermen veranderen in voedselrijke ruigten. Behoud van bloemrijke bermen is alleen mogelijk door verschralend ecologisch bermbeheer. FLORON zet zich daar actief voor in.

FLORON en de Vlinderstichting verkennen momenteel de mogelijkheden voor een vervolg van deze geslaagde campagne. Wij houden jullie hiervan op de hoogte.

Bron: Floron.nl